1.1           Šiame privatumo pranešime mes, UAB „Kornealita“, įmonės kodas 305328281, adresas Jaunystės g. 21, Visaginas, pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis.

1.2           Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų svetainėje, prašysime Jus sutikti su slapukų naudojimu, šiame pranešime numatytomis sąlygomis.

1.3           Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:

(a)        kaip naudojame Jūsų duomenis;

(b)        kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;

(c)        kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;

(d)        kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;

(e)        kaip naudojame slapukus;

(f)         į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį?

1.4           Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis svetainės kontaktuose nurodytais būdais.

2.              Kaip naudojame Jūsų duomenis?

2.1           Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:

(a)        asmens duomenų kategorijas, kurias tvarkome;

(b)        tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš Jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;

(c)        tikslus, kurių siekdami tvarkome Jūsų duomenis; bei

(d)        duomenų tvarkymo teisinius pagrindus.

2.2           Mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine („naudojimosi duomenys“)Naudojimosi duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome norėdami geriau suprasti Jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami stebėti ir tobulinti svetainę bei joje teikiamas paslaugas.

2.3           Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis („prieigos duomenys“). Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Prieigos duomenis tvarkome svetainės administravimo, paslaugų teikimo, svetainės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais, o taip pat duomenų bazių atsarginių kopijų atlikimui bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

2.4           Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jūsų užsakomomis paslaugomis ir įsigyjamomis prekėmis („sandorių duomenys“). Sandorių duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius duomenis, Jūsų asmens tapatybės dokumento numerį bei išdavimo datą ir vietą, Jūsų mokėjimo duomenis bei sandorio detales – atvykimo į viešbutį datas, rezervuotų kambarių skaičių, kambarių tipą, asmenų, atvykusių kartu duomenis, vaikų amžių, duomenis apie papildomai užsakytas paslaugas, įsigyjamas prekes. Sandorių duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti paslaugas bei, kad galėtume tinkamai vykdyti šių sandorių apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui), o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

2.5           Mes tvarkome informaciją, kurią pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu(„pranešimų duomenys“). Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu, o taip pat sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymo tikslu (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui). Be to, tuo atveju, jei jau esate įsigiję paslaugų mūsų svetainėje ir tam neprieštaraujate, taip pat pranešimų duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais. 

2.6           Mes tvarkome informaciją susijusią su bet kokia Jūsų siųsta komunikacija mums („komunikacijos duomenys“). Komunikacijos duomenys gali apimti tiek patį susirašinėjimo turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Svetainė automatiškai sukuria metaduomenis, susijusius su Jūsų komunikacija, pateikiama svetainėje esančių formų pagalba. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad susisiektume su Jumis, o taip pat apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

2.7           Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.

2.8           Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.

2.9           Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

3.              Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?

3.1           Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime pasiekti.

3.2           Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudikams bei profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą.

3.3           Finansiniai sandoriai, susiję su paslaugų įsigijimu svetainėje gali būti tvarkomi mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų. Su mokėjimo paslaugų teikėjais dalijamės Jūsų sandorių duomenimis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina Jūsų mokėjimų vykdymo, pinigų grąžinimo ir skundų bei užklausų, susijusių su tokiais mokėjimais ir pinigų grąžinimais tvarkymo tikslais.

3.4           Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, serverius teikiantys ir jų priežiūrą atliekantys asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

3.5           Šalia konkrečių Jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus. 

3.6           Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

4.              Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

4.1           Jūsų asmens duomenis bet kuriuo tikslu ar tikslais tvarkome ne ilgiau, nei tai yra būtina tam konkrečiam tikslui ar tikslams. Bet kuriuo atveju:

(a)        prieigos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo paskutinio jų atnaujinimo dienos, arba 10 (dešimt) metų nuo paskutinio sandorio įvykdymo dienos (priklausomai kuris terminas bus ilgesnis);

(b)        sandorių duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos;

(c)        pranešimų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo dienos arba, tuo atveju, jei pranešimai siunčiami esamiems klientams, siekiant išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais, 2 (dvejus) metus nuo atitinkamų paslaugų įsigijimo;

(d)        komunikacijos duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos pabaigos.

4.2           Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi duomenis bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.

4.3           Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

5.              Jūsų teisės

5.1           Šioje pranešimo dalyje pateikiame Jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte pilną informaciją apie šias teises.

5.2           Pagrindinės Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:

(a)        teisė susipažinti su duomenimis;

(b)        teisė reikalauti ištaisyti duomenis;

(c)        teisė reikalauti ištrinti duomenis;

(d)        teisė apriboti duomenų tvarkymą;

(e)        teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;

(f)         teisė į duomenų perkeliamumą;

(g)        teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

(h)        teisė atšaukti sutikimą.

5.3           Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o, tvarkymo atveju, turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų.

5.4           Teisė reikalauti ištaisyti duomenisJūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti. 

5.5           Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.6           Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymąŠios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau Jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

5.7           Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

5.8           Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

5.9           Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.

5.10         Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

(a)        sutikimas; arba

(b)        sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį,

turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

5.11         Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

5.12         Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

5.13         Šalia konkrečių priemonių, nurodytų šioje pranešimo dalyje ar svetainėje, Jūs taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš šioje pranešimo dalyje minimų teisių kreipdamiesi svetainėje nurodyta kontaktine informacija.

6.              Apie slapukus

6.1           Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, veikiantys kaip Jūsų identifikatoriai, kuriuos svetainės serveris siunčia į Jūsų naršyklę ir kurie yra saugojami Jūsų naršyklėje. Kiekvieną kartą naršyklei kreipiantis į svetainės serverį, toks identifikatorius yra siunčiamas atgal į svetainės serverį.

6.2           Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „sesijiniai“. Nuolatiniai slapukai yra laikomi Jūsų naršyklėje ir galioja iki jų nustatytos galiojimo datos, nebent yra anksčiau ištrinami vartotojo. Sesijiniai slapukai galioja tik tol, kol vartotojas yra prisijungęs, uždarius naršyklę, jų galiojimas pasibaigia.

6.3           Įprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti siejami su informacija, gauta ir saugoma slapukų pagalba.

7.              Slapukai, kuriuos naudojame

7.1           Informacija apie konkrečius slapukus ir tikslus, kuriais juos naudojame:

(a)        Svetainės funkciniai slapukai – jie leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pavyzdžiui, „Įdėti į krepšelį“.

(b)        Svetainės analitiniai slapukai – jie leidžia mums įvertinti ir išanalizuoti, kaip klientai naudojasi svetaine, kad galėtume pagerinti jos veikimą ir apsipirkimo patirtį.

(c)        Klientų parinktis įsimenantys slapukai – Jums naršant ar perkant mūsų svetainėje, šie slapukai įsimins Jūsų parinktis. Taip mes galime užtikrinti kuo sklandesnį pirkimo procesą, labiau pritaikytą prie Jūsų poreikių.

(d)        Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai naudojami Jums pritaikytiems reklaminiams skelbimams pateikti. Jie taip pat apriboja reklamas, kad jas matytumėte tik tam tikrą skaičių kartų, ir padeda įvertinti mūsų reklaminių kampanijų efektyvumą.

8.              Slapukai, kuriuos naudoja mūsų paslaugų teikėjai

8.1           Mūsų paslaugų teikėjai tai pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs lankotės mūsų svetainėje. 

8.2           Mes naudojame Google Maps slapukus, tam, kad, Jums sutikus, galėtume nustatyti Jūsų lokaciją. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda pritaikyti svetainės nustatymus pagal vartotojo lokaciją ir tobulinti vartotojo patirtį mūsų svetainėje. Su Google Maps privatumo pranešimu galite susipažinti čia.

8.3           Mes naudojame Facebook slapukus, tam, kad valdytume reklamos parodymus mūsų vartotojams. Šiuo tikslu naudojami slapukai mums padeda atskirti vartotojus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis ir sumažinti arba visiškai sustabdyti reklamos rodymą jiems. Su Facebook privatumo pranešimu galite susipažinti čia.

9.              Kaip galite valdyti slapukus?

9.1           Dauguma internetinių naršyklių suteikia teisę naudotojams atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Priemonės tai padaryti gali skirtis, atsižvelgiant į konkrečią naršyklę bei konkrečią jos versiją. Aktualią informaciją apie tai, kaip blokuoti ar ištrinti slapukus galite pasiekti pačių naršyklių teikėjų svetainėse, pavyzdžiui ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari.

9.2           Slapukų užblokavimas gali turėti neigiamą įtaką daugelio svetainių naudojimui.

9.3           Užblokavę slapukus negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

10.           Slapukų nustatymai

Slapukų nustatymus, susijusius su slapukų naudojimu svetainėje galite valdyti savo naršyklės slapukų naudojimo nustatymuose.

11.           Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

12.           Vaikų asmens duomenys

12.1         Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims vyresniems nei 16 metų.

12.2         Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra jaunesnis nei šioje dalyje nurodytas amžius, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.

13.           Pranešimo pakeitimai

Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami svetainėje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.